Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA

E/56/DTI/2018 Zakup radiotelefonów.

OGÓLNE


Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w przetargu pn. "Zakup radiotelefonów", który zostanie zrealizowany w dnia 13.08.2018 09:00.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, proszę przeczytać poniższe informacje dotyczące przetargu oraz proszę wypełnić Zgłoszenie, które znajduje się w części Zgłoszenie tego Zaproszenia.

Po uzupełnieniu zgłoszenia, gdzie wybierzecie sobie Państwo swój login i hasło, zostanie wysłany na e-mail dziesięciocyfrowy klucz dostępu. Dane te uprawniają do wejscia do sali e-aukcyjnej, która znajduje się pod adresem https://gtl.proebiz.com.

Katowice, dnia: 06.08.2018 08:26

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA
Elżbieta Wiaderna-Bedrijczuk
telefon:+48 323 927 171
email: ewiaderna@gtl.com.pl
Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA

E/56/DTI/2018 Zakup radiotelefonów.

PRZEDMIOT


Przedmiotem postępowania jest zakup wraz z dostawą:

KOLEJNOŚĆNAZWA POZYCJIJMILOŚĆ
001. Radiotelefon TETRA MOTOROLA MTM-5400

Specyfikacja pozycji:
Zamówienie polega na zakupie wraz z dostawą 2 sztuk radiotelefonów TETRA MOTOROLA MTM-5400 w ukompletowaniu stacjonarnym.
Charakterystyka urządzenia:
- Antena GMAE4263 UHF,
- Zasilacz GPN6145B z przewodem GKN6266 lub zasilacz HPN4007D,
- Zewnętrzny głośnik 13W RSN4002A,
- Mikrofon Heavy Duty RMN5111B,
- Instrukcja obsługi w języku polskim,
- Gwarancja standard 12 miesięcy.
szt.2.00
002.Radiotelefon TETRA Motorola MTP - 3150 lub Motorola MTP-3550.

Specyfikacja pozycji:
Zamówienie polega na zakupie wraz z dostawą 7 sztuk radiotelefonów TETRA MOTOROLA MTP-3150 350-470MHz PTB952HE (MDH63PCH6TZ3BN).
Charakterystyka urządzenia:
- Antena UHF,
- 2 szt. akumulatora standard LI-ION 1700mAh,
- Klips do pasa 2,5” ,
- Ładowarka NNTN8234A,
- Instrukcja obsługi w języku polskim,
- Gwarancja standard 12 miesięcy.
szt.7.00


WPISANIE KAŻDEJ CENY NALEŻY POTWIERDZIĆ NACIŚNIĘCIEM KLAWISZA ENTER!Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA
Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA

E/56/DTI/2018 Zakup radiotelefonów.

WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO


1. CENA:
1. Wykonawca podaje cenę netto za 1 szt. przedmiotu zamówienia. System automatycznie przeliczy wartość oferty za cały przedmiot zamówienia.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym dostawę do Zamawiającego.

2. WARUNKI PŁATNICZE:
1. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy.
2. Zapłata za dostawę nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
3. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. WARUNKI DOSTAWY:
1. Okres gwarancji - 12 miesięcy, zgodnie z par. 3 wzoru umowy.
2. Termin dostawy do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.
3. Adres dostawy: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Międzynarodowy Port Lotniczy "Katowice" w Pyrzowicach ul. Wolności 90, Pyrzowice (42-625 Ożarowice).
4. Dostawa winna nastąpić od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.
5. W dniu dostawy należy dostarczyć: instrukcję obsługi w języku polskim, dokumenty gwarancyjne.
6. Wykonawca zobowiązany jest do co najmniej 1-dniowego powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy na adres email: nnowak@gtl.com.pl
7. Odbiór przedmiotu zamówienia potwierdzony zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym przedstawionym przez Wykonawcę do podpisu upoważnionym przedstawicielom Stron.
8. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu zamówienia zostaną stwierdzone wady i usterki nie dające się usunąć, Zamawiający odmówi odbioru wyznaczając termin ich usunięcia.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Na potwierdzenie że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, Wykonawca, zobowiązany jest do załączenia na platformie proebiz.com w formie skanu (plik .pdf) następujących dokumentów:
1) Formularz „Opis przedmiotu zamówienia - warunki szczegółowe / Formularz oświadczeń " – załącznik nr 1 do zaproszenia.
2) Pełnomocnictwo - jeśli dokumenty, o których mowa powyżej będą podpisane przez osobę, której umocowanie nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Zamawiający samodzielnie pobierze z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
2. Dokumenty mają być sporządzone w języku polskim, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym wraz z pieczątką imienną. W zastępstwie pieczęci imiennych wymagany jest czytelny podpis. Jeśli dokumenty będą podpisane przez osobę, której umocowanie nie wynika z rejestru albo zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wówczas wraz z przekazanymi dokumentami należy złożyć stosowne pełnomocnictwo.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy załączyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Po przeprowadzonej aukcji (zakończeniu rundy aukcyjnej) Zamawiający na podstawie załączonych dokumentów zweryfikuje czy Wykonawca, który przedstawił podczas aukcji najkorzystniejszą ofertę zaoferował przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami określonymi w zaproszeniu.

5. INNE WARUNKI:
1) Termin związania ofertą: 30 dni.
2) Prowadzona w postępowaniu korespondencja będzie przekazywana za pośrednictwem platformy proe.biz.
3) Informacja o wyniku postępowania tj. o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przekazana Wykonawcom drogą e-mail za pośrednictwem platformy proe.biz
4) Zakończeniem postępowania jest zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny albo ogłoszenia kolejnej rundy. Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie poinformować o możliwych zmianach wszystkich uczestników.
6) Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego z pytaniami w zakresie przedmiotu zamówienia w terminie do 10.08.2018 r. (do końca dnia). Pytania które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Pytania należy kierować na adres mailowy biuro-zarzad@gtl.com.pl DW ewiaderna@gtl.com.pl
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
1. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH :
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice;
2.inspektor ochrony danych osobowych w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. - Pani Iwona Pańkowska-Furgalska , kontakt– rodo@gtl.com.pl
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr E/56/DTI/2018 pn.: „Zakup radiotelefonów” prowadzonym w trybie e-aukcji otwartej;
4.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą uprawnieni pracownicy GTL S.A., osoby lub podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat, licząc od daty zakończenia roku kalendarzowego, w którym postępowanie przetargowe zostało zakończone;
6.obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w dokumentacji przetargowej, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych skutkować będzie nierozpatrywaniem Państwa oferty;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia) ;
−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
− w związku z art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia legalności przetwarzania przekazanych przez niego danych tj. uzyskania zgód na przetwarzanie jeżeli są wymagane oraz spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych , potwierdzonego złożonym oświadczeniem zawartym w załączniku nr 1 do zaproszenia.
Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA

E/56/DTI/2018 Zakup radiotelefonów.

PRZEBIEG


Przetarg zostanie zrealizowany formą e-aukcji. Po zgłoszeniu uczestnika do przetargu, zostanie przesłany uczestnikowi klucz dostępu.

Runda wstępna
06.08.2018 07:30 zostaje udostępniony portal do wpisywania ofert wstępnych (każdy uczestnik widzi wyłącznie własne dane). W rundzie tej można dowolnie zmieniać własne propozycje cenowe i inne warunki wynikające ze specyfikacji.

Runda kontrolna
Od 13.08.2018 08:55 do 13.08.2018 09:00 będzie trwać Runda kontrolna, która służy do oficjalnej kontroli ofert po stronie Zamawiającego. W czasie trwania Rundy kontrolnej uczestnicy nie mogą zmieniać swoich ofert w żaden sposób.

Runda aukcyjna
13.08.2018 09:00 dojdzie do rozpoczęcia on-line przetargu oraz wszystkim uczestnikom zostaną ujawnione najniższe oferty cenowe (w poszczególnych pozycjach). W ciągu następnych 15 min. poszczególni uczestnicy aukcji mogą własną ofertę tylko obniżać. Nowa cena poszczególnej pozycji nie może być identyczna z obecną ceną minimalną pozycji.

Krok minimalny obniżenia ceny
Cenę jednostkową można obniżać minimalnie o 0.10 %.
(Minimalny krok obniżenia ceny jest w stosunku do ceny pozycji uczestnika.)

Krok maksymalny obniżenia ceny
Cenę jednostkową można obniżać maksymalnie o 50.00 %.
(Maksymalny krok obniżenia ceny jest w stosunku do ceny minimalnej pozycji.)

Przedłużanie
Runda aukcyjna zostaje przedłużona o 2 min. po jakiejkolwiek zmianie ceny w ciągu ostatnich 2 min.

Ważność klucza dostępu
Ważność klucza dostępu upływa za 30 dni po zakończeniu przetargu. Po tym terminie nie będzie można wejść do domu aukcyjnego. Zaleca się wydrukowanie protokołu uczestnictwa w e-aukcji oraz historii e-aukcji bezpośrednio po zakończeniu e-aukcji.

W razie potrzeby Zamawiający ma prawo zdecydować o indywidualnym przedłużeniu, lub zakończeniu przetargu elektronicznego.
Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA

E/56/DTI/2018 Zakup radiotelefonów.

KONTAKTY


Zamawiającym jest:
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA
Al. Korfantego 38
40-161 Katowice
Polska

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu aukcji udziela:
Elżbieta Wiaderna-Bedrijczuk
telefon: +48 323 927 171
email: ewiaderna@gtl.com.pl


Realizacja przetargu została zlecona firmie:
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA
Al. Korfantego 38
40-161 Katowice
Polska

Wszelkie pytania dotyczące zabezpieczenia technicznego należy kierować do:
Elżbieta Wiaderna–Bedrijczuk
telefon: +48 323 927 171
email: ewiaderna@gtl.com.pl
Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA

E/56/DTI/2018 Zakup radiotelefonów.

ZGŁOSZENIE


Do wzięcia udziału w przetargu on-line niezbędne jest uzupełnienie zgłoszenia, które można otworzyć TUTAJ.

Zgłoszeni uczestnicy otrzymają dziesięciocyfrowy klucz dostępu.

Przed uzupełnieniem zgłoszenia prosimy o sprawdzenie ustawienia Państwa przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w części Instrukcje.
Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA

E/56/DTI/2018 Zakup radiotelefonów.

ZASADY


ZASADY AUKCJI ELEKTRONICZNYCH PROE.BIZ
- można odtworzyć po kliknięciu Zasady postępowań elektronicznych PROEBIZ TENDERBOX
Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA

E/56/DTI/2018 Zakup radiotelefonów.

INSTRUKCJE


WYMOGI TECHNICZNE SYSTEMU eAUKCYJNEGO PROEBIZ
Komputer Państwa powinien być podłączony do Internetu. Żeby podczas uczestniczenia nie doszło do żadnych zakłóceń, należy mieć w komputerze zainstalowaną jedną ze wspieranych przeglądarek internetowych:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 oraz wyższa (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 oraz wyższa (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge)

Następnie należy mieć zainstalowany Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer) w przeglądarce muszą być pozwolone wyskakujące okna, javascript i włączone cookies. Instrukcje jak w przeglądarce włączyć cookies można znaleźć na http://proebiz.com/pl/support.

W JAKI SPOSÓB NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ DO "E-aukcji"
Aby zapoznać się z ogólną instrukcją dotyczacą wypełniania Zgłoszenia oraz aby uzyskać informacje, o tym jak pracować w sali eAukcyjnej, kliknij na ten link.

JAK WEJŚĆ DO SALI eAUKCYJNEJ
Do wejścia do sali eAukcyjnej należy użyć odsyłacza (adres) w części OGÓLNE niniejszego zaproszenia. Po kliknięciu otworzy się przeglądarka internetowa pod adresem sali eAukcyjnej Zamawiającego. Następnie uczestnik powinien się zalogować (za pomocą loginu, hasła - wybrane przez uczestnika w zgłoszeniu oraz klucza – uczestnik otrzyma mailem). Jeżeli dane te zostaną wprowadzone poprawnie (hasło oraz klucz są ukryte), dojdzie do identyfikacji oraz wejścia do sali eAukcyjnej. Dziesięciocyfrowy klucz dostępu można kopiować (np. za pomocą Ctrl+C) z emailu oraz następnie umieścić do odpowiedniego pola (Ctrl+V). Do sali eAukcyjnej nie można wejść przed rozpoczęciem eAukcji (za początek można w większości przypadków uważać Rundę wstępną).
W razie jakichkolwiek komplikacji prosimy o kontakt z administratorem. Kontakt do administratora można znaleźć w części KONTAKTY.

JAK MOŻNA SIĘ WYLOGOWAĆ Z SALI eAUKCYJNEJ
Wylogowanie należy przeprowadzić za pomocą przycisku LOGOUT, ktróre znajduje się w prawym górnym rogu sali eAukcyjnej. Jeżeli wylogowanie zostanie przeprowadzone zamknięciem okienka przeglądarki, do sali eAukcyjnej będzie można ponownie się zgłosić po upłynięciu 20 s.

CO MOŻNA ROBIĆ PODCZAS RUNDY WSTĘPNEJ
Runda wstępna jest przeznaczona do podania cen wstępnych oraz kryteriów zmiennych. W rundzie tej można obejrzeć salę eAukcyjną oraz zapoznać się z jego poszczególnymi funkcjami. Zwłaszcza trzeba się skoncentrować na czasie do końca rundy. Czas ten zmienia się zazwyczaj w ramach 3 – 5 sekund (jeżeli do końca rundy pozostaje mniej niż doba). Jeżeli nie dochodzi do zmiany, istnieje prawdopodobnieństwo, iż połączenie zostało przerwane i należy się znowu zalogować.

W rundzie tej uczestnik ma obowiązek podać ceny wstępne. Po wpisaniu każdej ceny NALEŻY POTWIERDZIĆ CENĘ NACIŚNIĘCIEM KLAWISZA ENTER! Podczas Rundy wstępnej można ceny oraz kryteria zmienne dowolnie zmieniać. Uczestnik widzi tylko własną ofertę. Jeżeli nazwa pozycji jest podkreślona, kliknięciem odtworzą się uwagi do tej pozycji (zazwyczaj są to informacje uściślające, lub też zdjęcie, załącznik itp.).

Kryteria zmienne należy podawać kliknięciem na pole danego kryterium w prawej kolumnie (jeżeli kryterium nie jest uzupełnione w danym polu jest słowo „zmienić“ albo pole jest puste).

CO MOŻNA ROBIĆ W CZASIE RUNDY KONTROLNEJ
Runda ta służy Zamawiającemu do oficjalnej kontroli. Przeważnie jest przeprowadzana kontrola poprawności wprowadzonych ofert, kontrola kwalifikacji lub też testowanie dostarczonych próbek. Uczestnicy w tej rundzie nie mogą niczego zmieniać, w przypadku, gdy dojdzie do błędu należy swoją ofertę poprawić, zmianę tą przeprowadza administrator.

CO MOŻNA ROBIĆ PODCZAS RUNDY AUKCYJNEJ
Podczas Rundy aukcyjnej można ceny tylko obniżać (w przypadku online przetargu zakupu) albo odwrotnie podwyższać (w przypadku online przetargu sprzedaży).

Nowa oferta cenowa pozycji nie może być równa z aktualną minimalną ofertą (w przypadku przetargu zakupu), odpowiednio maksymalną ofertą (w przetargu sprzedaży).

W ciągu online przetargu prosimy o szczególną uwagę na:
- czas do końca rundy - którego zmiana stwierdza kontakt uczestnika z systemem eAukcyjnym.
Jeżeli czas w sali eAukcyjnej się zatrzyma, należy nacisnąć klawisz F5, by obnowić ekran.
- komunikacja z administratorem - środek komunikacji z administratorem. Można tu on-line komunikować z administratorem.

Cały przebieg online przetargu od wysłania zaproszeń aż po jego zakończenie zostaje zaprotokołowany oraz archiwizowany. Wszelkie przeprowadzone kroki zostają zapisane z dokładnością do sekund. Po zakończeniu online przetargu każdy uczestnik ma możliwość wglądu do własnej historii oraz protokołu uczestnika.

Runda aukcyjna bywa zazwyczaj przedłużana. Bliższe informacje o przedłużeniu można znaleźć w części PRZEBIEG.

Ze względu na techniczny charakter funkcjonowania systemów internetowych nie należy czekać z wprowadzaniem ofert cenowych w sali eAukcyjnej do ostatnich sekund bieżącej rundy. W ten sposób wprowadzone wartości mogą nie dotrzeć na czas do serwerów, na których przeprowadzana jest eAukcja. Powodem może być na przykład tymczasowe obniżenie szybkości łącza internetowego, opóźniona reakcja przeglądarki lub systemu operacyjnego. Oferty wprowadzone w ostatnich 5 sekundach nie muszą zostać zaakceptowane przez system.

W RAZIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH W CIĄGU ONLINE PRZETARGU PROSIMY ZWRACAĆ SIĘ DO ADMINISTRATORA. KONTAKT DO ADMINISTRATORA MOŻNA ZNALEŹĆ W CZĘŚCI KONTAKTY.